PRIZREN-WEB.COM

INTERNET MAGAZIN BOŠNJAKA PRIZRENA, ŽUPE, GORE I PODGORA

Subota
31.Jan 2015
Velicina teksta
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prizrenske Džamije - perjanice šeher muzeja

E-mail Ispis

Prizren, pored ostalih znamenitosti poznat je na Kosovu i šire, na Balkanu, po mnogobrojnim džamijama koje ukrašavaju prizrensko podneblje sa svojim vitkim munarama. O broju džamija imamo šire podatke koje datiraju još od katastarskih deftera osmanske imperije. Od svih poznatih i do sada pristupačnih podataka i saznanja došli smo do brojke od ukupno 45 džamija. Od svih 45 džamija, za 16 džamija trenutno nemamo nikakvih podataka o vremenu izgradnje, lokaciji prostora i vremena srušenih džamija.

Džuma (Atik) Dzamija Iz katastarskog deftera osmanskog carstva koji datiraju prije asutrijskog zauzeća Prizrena od strane generala Pikolinija imamo podatak od 40 postojećih džamija, od kojih za 16 džamija za sada nemamo nikakvih saznanja ali zasigurno je vjerovati da su one spaljene i srušene za vrijeme kratkotrajne okupacije Prizrena od strane generala Pikolinijja.
Poslije oslobođenja grada od osmanlija one nisu više izgrađene ili su na njihovim lokacijama sagrađeni drugi objekti. U tabeli koja slijedi imamo ovaj redoslijed džamija iz katastarskog deftera osmanske imperije:

 

1. Namazđah (Kerek) džamija
2. Evrenos-begova (Arasta) džamija
3. Mehmed-begova (Begzade) džamija
4. Derviš-begova (Kurila) džamija
5. Emin-pašina džamija
6. Hadži Isa džamija
7. Hadži Mustafa džamija
8. Hasan Čelebijina džamija
9. Muderiz Ali ef. džamija
10. Ilijas Kukina džamija
11. Kasim pašina džamija
12. Kavuklu Mehmed-begova džamija
13. Kurd-begova džamija
14. Kurilska džamija
15. Mahmud-pašina (Kaljaja) džamija
16. Maksud - pašina džamija
17. Gazi Mehmed pašina (Bajrakli) džamija
18. Omer Čaušova džamija
19. Sejdi - begova džamija
20. Suzi Celebijina (Sozi) džamija
21. Ahmed-begova (Tabakhana) džamija
22. Budak-hodžina (Trošen) džamija
23. Čohadi Mahmud (Merkkeleč) džamija
24. Derviš-Čelebijina džamija
25. Fatih (Džuma) džamija
26. Hadži - Kasumova džamija
27. Hadži - Ramadanova (Čoraga) džamija
28. Hasan Sivrijina džamija
29. Hoda Budakova džamija
30. Terduman Iskenderova (Dragoman) džamija
31. Kitab Sinanova (Leviša) džamija
32. Kukli - begova (Saračana) džamija
33. Kurd - pašina džamija
34. Lemi - begova džamija
35. Maksud - begova džamija
36. Mehmed - begova džamija
37. Mustafa - pašina džamija
38. Pir - Mehmedova džamija
39. Sofi Sinan pašina džamija
40. Terzi Mehmed - begova (Terzimahala) džamija

Prizrenske Džamije - perjanice šeher muzeja Prizrenske Džamije - perjanice šeher muzeja
U zagradama su imena džamija pod kojim su u narodu poznate. Pored ovih nabrojanih džamija u novije vrijeme su podignute još pet džamije, tako daje ukupan broj od četrdesetpet džamija. Od svih postojećih džamija, deset džamije su proglašene kulturnim spomenicama od izuzetnog značaja i pod zaštitom su države. To su:

1. Namazđah (Kerek) džamija
2. Sofi Sinan - pašina džamija
3. Emin - pašina džamija
4. Suzi Čelebijina (Sozi) džamija
5. Gazi Mehmed - pašina (Bajrakli) džamija
6. Maksud - pašina (Maraš) džamija
7. Kukli - begova (Saračana) džamija
8. Muderiz Ali ef. džamija
9. Evrenos-begova (Arasta) džamija
10. Mahmud - pašina (Kaljaja) džamija

Namazđah (Kerek) džamija je prva džamiija koja je služila za zajedničke vjerske obrede, ona je bila u formi musale sa četiri zida i otvorenim krovom. Danas su na njenoj lokaciji još postojeći temelji koji su za nas
muslimane u Prizrenu od izuzetnog značaja kao prvi islamski objekti.

Sofi Sinan - pašina džamija je najveća i najpoznatija džamija koji zajedno sa Gazi Husrev - begovom džamijom u Sarajevu, predstavljaju dragulje islamske kulture na Balkanu. Džamija je podignuta 1615. godine od strane Sinan - Paše, poznatog vojskovođe, porijeklom iz sela Vejle u Lumi. Visina njene vitke munare iznosi 42 m, raspon kupole je 14,50 m. Nalazi se u samom centru grada, Šadrvanu, pokraj same rijeke Bistrice.

Gazi Mehmed-pašina džamija ili u narodu poznata pod imenom Bajrakli džamija je podignuta 1573. godine od strane Gazi Mehmed - paše, koji je pored džamije sagradio i Gazi Mehmed - pašinu medresu, hamam, biblioteku i turbe. Posle Sinan -pašine džamije ona je druga po veličini i značaju, koja u današnje vrijeme važi za centralnu (glavnu) džamiju Prizrena. Naziv Bajraklija džamija, dobila je po tome što je za vrijeme vjerskih praznika na njenoj munari isticana zastava (bajrak), tradicija koja i dalje traje. Za vrjeme Ramazana, sa njene munare se pale prvi kandili koji označavaju prestanak posta. U noj se održavaju centralne svečanosti povodom islamskih praznika i mubarek večeri. U njoj se održava i prigodna dova za hadždž prilikom ispraćaja hadžija.

Emin - pašina džamija je podignuta 1831. godine od strane Emin - paše, brata prizrenskoga mutesarifa (Mahmud - paše Rotulija. Ona je značajna po tome što je plagijat ili kopija (u manjem obimu), Sinan - pašine džamije. Ona je jedina prizrenska džamija sa tri mala kubeta i centralno kube.

Maksud - pašinu džamiju ili u narodu poznata pod imenom, Maraš džamija, sagradio je Maksud - paša sredinom XVIII stoljeća. Značajna je po tome što je jedna od pet džamija sa kupolom. Osamdesetih godina džamija je potpuno renovirana i predstavlja pravu lepotu i dragulj Šehera na Bistrici.

Prizrenske Džamije - perjanice šeher muzeja Prizrenske Džamije - perjanice šeher muzeja

Kukli - begovu džamiju, u narodu prepoznatljivu kao Sarač džamija, podigao je Kuklibeg, poznati bogataš svog vrjemena koji je vukao porjeklo iz Opolja. Džamija je sagrađena 1534. godine i spominje se u Kukli-begovoj vakufnami iz 1538. godine. Devedesetih godina je potpuno renovirana, nalazi se pokraj glavne pošte Prizrena.

Suzi Čelebijina džamija je podignuta 1513. godine od poznatog alima svog vrjemena Suzi Čelebije, koji je pored džamije sagradio i prvu biblioteku u gradu i na Kosovu, a pored nje i mekteb u kome su djeca izučavala vjersku pouku. Grob Suzi Čelebije je u samom haremu džamije. Po svim dosadašnjim saznanjima ona je sigurno najstarija džamija.

Evrenos-begova (Arasta) džamija je podignuta 1526. godine od strane Jakub-beg Evrenosa, poznatog vojskovođe osmanskoga carstva XVI vijeka. Riječ Arasta persijskog porjekla, što u prijevodu znači, pokrivena. Ova džamija je srušena 1962. godine od strane režima, a na njenoj lokaciji je podignuta zgrada SDK-a. Kao simbol postojanja džamije, munare nije srušeno i u dobrostojećem je stanju. Muderiz Ali ef. džamija je sagrađena 1581. godine od strane Ali ef. poznatog muderisa XVI vijeka. Ima saznanja da je pored džamije jedno vrijeme bila aktivna i njegova medresa. I ova džamija je renovirana početkom osamdesetih godina i u dobrom je stanju.

Mahmud - pašina (Kaljaja) džamija je obnovljena 1825. godine od strane prizrenskog mutesarifa Mahmud - paše Rotulija, on je na mjestu prethodne srušene džamije prilikom austro-ugarskog osvajanja Prizrena, krajem XVII vijeka obnovio džamiju. I ova džamija je srušena, danas postoje samo temelji koji podsećaju na njenu prošlost i sadašnjost.

Prizrenske Džamije - perjanice šeher muzeja Prizrenske Džamije - perjanice šeher muzeja


Pored ovih deset džamija u prizrenskoj ravnici je otkriveno još dvadeset džamija za koje imamo podatke o vrijemenu gradnje, lokaciji prostora i vrijemenu rušenja.

Hadži - Kasumova džamija je podignuta 1526. godine, ova džamija je naznačena u Kuklibe-govoj vakufnami. U početku jc imala oblik mesdžida, sredinom XVI vijeka renovirao ju je Maksud - paša, a potpuno je obnovljena od strane Mahmud - paše Rotulija.

Ilijaz Kukina džamija je podignuta 1534. godine od strane Kuklibega, da bi je potom obnovio Ahmed -beg 1894. godine.

Mustafa - pašina džamija je podignuta 1562. godine od strane Mustafa - paše. I ova džamija je srušena od strane režima pedesetih godina, a na njenoj lokaciji sagrađena zelena pijaca, potom zgrada Bankkosa.

Čatib - Sinanova džamija je podignuta sredinom XVI vijeka, od strane Čatiba Sinana. Tačan podatak o datumu nemamo, a obnovljena je 1894. godine. Devedesetih godina munara je potpuno renovirana .

Sejdi - begova džamija je sagrađena 1650. godine. Pored ove džamije, ima saznanja, da je - Sejdi - beg sagradio džamije u Kurilskoj mahali, ali nejma podataka o njenoj lokaciji. Ahmed - begova (Tabakhana) džamija je podignuta sredinom XVII vijeka od strane Ahmed - bega. U narodu je poznata pod imenom Tabahan džamija.

Terzi Mehmed-begova džamija, u narodu poznata pod imenom "Terzimahalska džamija". Sagrađena je 1721. godine od strane Mehmed terzije.

Fatih džamija ili u narodu poznata kao "džuma džamija". Ona je od rimske bazilike pretvorena u džamiju. Posle zauzeča Prizrena od strane srpske vojske, ona je pretvorena u crkvu, a danas je to muzej pod zaštitom države. Njena munara je srušena 1923. godine i od tog vrjemena prestalo se sa obavljanjem namaza.

Mehmed - begova džamija ili u narodu poznata pood imenom "Begzade" džamija, je sagrađena sredinom XVIII vijeka. I ova džamija je srušena 1964. godine od strane režima. Na njenoj lokaciji se danas nalazi zgrada tehničke škole.

Budak - hodžina džamija je sagrađena u XVIII vijeka, u narodu prcpoznatljija pod imenom Trošan džamija. I ova džamija je srušena pedesetih godina, imala je drvenu munaru. Na njenoj lokaciji se danas nalaze zgrade SUP-a i Sudova.

Hadži Ramadanova džamija je podignuta u XIII vijeka, u naroda je poznata pod imenom Coraga džamija, pa se pretpostavlja da de njen tvorac bio slep. Ona je tokom 1995. godine potpuno renovirana.

Sinan Pašina Džamija - Prizren

Čohadži Mahmudova džamija, u narodu poznata pod imenom "Markkekeč" džamija, podignuta je sredinom XVIII vijeka. Pretpostavlja se da je njen graditelj bio porijeklom iz Margeleča iz Čamerije, današna oblast u Grčkoj. Početkom devedesetih godina je potpuno obnovljena od temelja. Radovi su još u toku.

Mahmud - pašina džamija u narodu poznata pod imenom Hočamahalska džamija. Sagradio ju je Mahmud paša Rotuli 1833. godine.

Mahmud - pašina džamija, u narodu poznata pod imenom Šaraj džamija, podignuta je sredinom osamnaestog vijeka u konaku Mahmud - paše Rotulija. Na njenoj lokaciji je danas postojeća fabrika lijekova.

Terdžuman Iskenderova džamija u narodu poznata pod imenom Dragoman džamija Tačne podatke o gradnji nemamo.

Jeni mahalska džamija je sagrađena u novoj mahali. Pretpostavlja se da je obnovljena krajem XIX vijeka, a da je postojala još mnogo ranije.

Mesdžid džamija je sagrađena 1953. godine. U početku je bila bez munare potom joj je sagrađena niska munara

Hazreti Ebu Bekrova džamija, u narodu poznata pod imenom Tusus džamija. Ovo je nova džamija podignute 1981. godine, ima munare sa dva šerefa.

Hazreti Omerova džamija, u narodi poznata pod imenom Kamenica. Ova džamija je po dignuta 1985. godine. Sagrađena je i munara sa dve šerefe.

Hazreti Osmanova džamija je podignuta 1990. godine. Nalazi se na samon izlasku iz Prizrena, u naselju Ortakol.

Džamije za koje nemamo podatke ( lokaciji ali se pretpostavlja da su srušene za vrijeme austro - ugarske invazije Prizrena:


1. Hadi Isina džamija
2. Hasan Čelebijina džamija
3. Derviš - begova džamija
4. Kasim - pašina džamija
5. Kavuklu Mehmed - pašina džamija
6. Kurd - pašina džamija
7. Maksud - begova džamija
8. Omer - Čaušova džamija
9. Hadži - Mustafa džamiija
10. Hasan - Sivrijina džamija
11. Derviš Čelebijina džamija
12. Hoda Budakova džamija
13. Kurd - begova džamija
14. Lemi - begova džamija
15. Mehmed - begova džamija
16. Pir - Mehmedova džamija

 

 

 

Faik Miftari
Objavljeno u Reviji Selam br.3., Prizren

 

Hadži Ajet Biljibani - VRATIMO SE ISTINI

"POD VRVOJ OD ŠAR-PLAJNA / POD VRHOVIMA ŠARE" je zbirka i prva samostalna knjiga poezije - Autor: Azir Kuljići – Adžo .   (Opširnije)

U plavo jutro - Čitanka za peti razred osnovne škole

"Još jedna cigla u zgradi bošnjastva na Kosovu"

Ovaj prilog je do sada ukupno posjećen: 6332

 

Bosanski jezik govori 50.000 ljudi

'Na Kosovu je prisutno oko 40.000 Bošnjaka. Međutim, tu treba dodati i onih 10.000 pod r...

 

NIŠAN – PLOČA

Mlike je veoma pitomo mjesto i, kažu, najljepše selo u Gori. Smješteno je na mjestu gdj...

 

U Globočici kod Dragaša nišan sa ljiljanom

Našu je redakciju nedavno posjetio Ensar Velijević iz Globočice, apsolvent medicine ko...

 

Principi magazina

- OSLOBAĐANJE BOŠNJAKA OD KRIZE IDENTITETA...
JoomlaWatch Stats 1.2.8b by Matej Koval
Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
internet magazin
internet magazin
internet magazin
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

Ko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 6